เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี