ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ออกแบบโดย dsite.in.th