วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายธีรพร โพธิ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธาน ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี