วันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม TO BE NUMBER 0NE

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจำรัส อิสภาโร หัวหน้างานป้องกันปัญหายาเสพติด
และโรคติดต่อในสถานศึกษา และนางสุนันทา โลหะการก ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER 0NE
จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่
ที่มีความเก่งและดีในหลากหลายรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
เป็นประธาน ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี