ร่วมกิจกรรมและจัดบูธในงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสุนันทา โลหะการก ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และตัวแทนนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมและจัดบูธในงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
ณ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
จัดโดยจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต