อบรมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ และนางสาวนงลักษณ์
อ่ำสุพรรณ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เข้าอบรมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท