ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี กับ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางวิไล คำสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) แนวใหม่ ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี กับ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี