อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสุนันทา โลหะการก
และนางสาวปราณี จันทฤกษ์ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จำนวน 46 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด โดยมี ดร.อลงกต วรกี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อำเภอสว่างอารมณ์
จังหวัดอุทัยธานี