รับมอบทุนการศึกษา “โครงการหนึ่งคน หนึ่งทุน”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566  นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
รับมอบทุนการศึกษา “โครงการหนึ่งคน หนึ่งทุน” เพื่อการเริ่มต้นการศึกษา สู่อนาคตที่ดี
ประจำปีการศึกษา 2566 จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี