อบรม “การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566  เวลา 8.30 – 16.30 น. นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
และนายสาธิต ร้อยแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าอบรม “การพัฒนาสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์” วิทยากร ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง และ ดร.วีรวัฒน์ ไทยขำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี