แสดงผลงานทางวิชาการ Play Plern Learning และจัดกิจกรรม SHOWCASE

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566  นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ครูและนักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ Play Plern Learning และจัดกิจกรรม SHOWCASE แสดงนิทรรศการ
ผลงาน และนวัตกรรม ตามโครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2566 ณ ลานธรรมประชารวมใจไทยเศรษฐ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี