การจัดการเรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นนวัตกร

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นนวัตกรของผู้เรียนในสถานศึกษา โดยมี นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยมีแผนดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน” เพื่อเป็นสารสนเทศ และฐานข้อมูลในการสังเคราะห์ รูปแบบ วิธีการ การจัดการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Plugged พร้อมทั้งขอความร่วมมือศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) หรือศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ เพื่อเป็นสารสนทศ และข้อมูลฐานในการสังเคราะห์รูปแบบ วิธีการ การจัดการเรียนรู้และการบริหารสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (CODING)

ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี