สัปดาห์ห้องสมุด ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด 3ดี ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา

สัปดาห์ห้องสมุด ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด 3D ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด 3ดี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 2. การแข่งขัน RoV และ 3. การแข่งขันกิจกรรมตำส้มตำ