โครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
เป็นประธาน ในการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2 ตามโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1/2566 โดยตำรวจสันติบาล
จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี