วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ หัวหน้างานส่งเสริมวันสำคัญ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
โดยมีนายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ครูและนักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมพิธี

ณ อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี