รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.30 น. นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ

และนางสุนันทา โลหะการก รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม จาก ว่าที่ ร.ต.ประทีป อนันต์นาวี
และ ผอ.สมเดช มีทรัพย์  นิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ห้องรองผู้อำนวยการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี