อบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธาน ในการอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมบูรณาการความรู้สู่ชุมชนด้วยการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ จัดโดยสาขาการท่องเที่ยวและบริการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องสมุดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี