กิจกรรมแข่งขันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรกิจกรรมแข่งขันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2566 ดำเนินงานโดย นางสุภัทรา หนูเถื่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุนันทา โลหะการก และนางสาวสุชานรี จ่าแสง ครูภาษาไทย ณ หน้าเสาธงโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี