สัปดาห์คณิตศาสตร์

วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 – 13.15 น. นายสาธิต ร้อยแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ มีการแข่งขันซูดูกุ –
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ – คิดเลขเร็ว – ประกวดการออกแบบโปสเตอร์เนื้อหาคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม CANVA – แทนแกรม 7 ชิ้น ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th