ประชุมพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566

วัน พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นไปตามแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท