ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ สหวิทยาเขตสะแกกรัง จ.อุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2566 “สะแกกรังเกมส์” ครั้งที่ 3 โดยมี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการแสดงออกทางกีฬาในรูปแบบของการแข่งขันและออกกำลังกาย ตลอดจนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้รักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา และเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายและส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี