ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

DOWNLOAD PDF