ชนะเลิศระดับภาคการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

        วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ
นางสุนันทา โลหะการก นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับภาค (เข้าร่วมประกวดระดับประเทศต่อไป)
การประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จัดโดยศึกษาธิการภาค 18
มีตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 4 จังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์