จัดนิทรรศการโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์และการแปรรูปผลผลิต

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นายอดิศร ปั้นพระ
นางสาวปราวีณา ยอดเพชร นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญ และตัวแทนนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ
โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์และการแปรรูปผลผลิต ตามโครงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

(Education and Community Improvement Center : ECI Center) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์