Education and Community Improvement Center (ECI) ประจำปีงบประมาณ 2566

วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการประกวดการแข่งขันผลงานดีเด่น ในโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center (ECI) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และ เทศบาลนครนครสวรรค์

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์