“U.T.W. เกมส์ 2023”

วัน อังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี “U.T.W. เกมส์ 2023” โดยมี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการดรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยสภานักเรียน กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด

ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี