ประชุมพิจารณาบำเหน็จฯ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

วัน พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โควตาของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมี นางสายใหม นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม พิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ให้เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมราชาวดี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี