การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาฯ สหวิทยาเขตอู่ไท 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตอู่ไท จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2566 “อู่ไทเกมส์” โดยมี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการแสดงออกทางกีฬาในรูปแบบของการแข่งขันและออกกำลังกาย ตลอดจนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้รักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา และเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายและส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี