ประชุมคณะทำงานวิจัยทักษะอาชีพสู่การเป็นนวัตกร

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ การพัฒนาบูรณาการรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นนวัตกรของผู้เรียนในสถานศึกษา และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์นวัตกรเพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ณ ห้องประชุมศิวศิลป์ โรงแรมห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี