อบรมเชิงปฏิบัติการฯ สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (iPad to Classroom)

วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (iPad to Classroom) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการอบรม โดยมี นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ในปีงบประมาณ 2566 และเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นนวัตกรของผู้เรียนในสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในการบูรณาการใช้อุปกรณ์ iPad ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท