ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเชียงทูนสำโรงปราสาท

วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0 ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มโรงเรียนเชียงทูนสำโรงปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี