ประชุมการย้ายข้าราชการฯ ตำแหน่งครู/การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา/ประธานสหวิทยาเขต และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 และในคราวเดียวกันนี้ชี้แจงเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท