กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วัน จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี 2566 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของทีมบริหารแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อให้มีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผล

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท