อบรมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

วัน จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข พร้อมด้วยคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการอบรม โดยมี นางสุนทรี นวกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน 1 คน

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท