YC : Youth Counselor 2566

วัน อังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.0 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) พร้อมด้วยตัวแทนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการอบรม โดยมี นางสุนทรี นวกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายนักเรียนที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างทักษะในการดำรงชีวิต ให้นักเรียนได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบมรม 34 โรงเรียน

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท