โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)

วัน อังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายชยพล สอนซิว ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศธจ.อุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกายใจ และสติปัญญาพร้อมรองรับการพัฒนาของช่วงวัย โดยช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) การอ่านออกเขียนได้ รวมถึงการพัฒนาทางอารมณ์ สังคม คุณธรรมจริยธรรม และการดูแลปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึงกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียน จำนวน 60 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน

ณ ห้องประชุมช่อชงโค โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี