คัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2567

วัน อังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูมีขวัญ กำลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ และเป็นการเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้ทำความดีต่อไป

ณ ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท