กิจกรรมความปลอดภัยทางถนน

วัน พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินและความปลอดภัยทางถนน โดยมี นายธีพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายให้มีความปลอดภัยทางถนน สร้างกระแสการรับรู้และวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุ และความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)

ณ ศาลา 12 ไร่ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี