กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา “อุทัยธานีเกมส์” ประจำปี 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้รับเกียรติจาก นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท “อุทัยธานีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ให้เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และส่งเสริมให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 3 สหวิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขตอู่ไท สหวิทยาเขตสะแกกรัง และสหวิทยาเขตพนารักษ์

ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี