อบรม CEFR สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

วัน จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” วิทยากรโดย ดร.วรชัย เพียทา รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท