อบรมชิงปฏิบัติการ Active Learning ประจำปี 2566

วัน อังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแม่แบบครูและบุคลากรต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning สู่ฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรม โดยมี นายเผด็จ สุพันธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาสู่การสร้างแม่แบบครูและบุคลากรต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning สู่ฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และสร้างเครือข่ายห้องเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน ที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้น

ณ หอประชุมศรีประชาสรรค์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท