เตรียมความพร้อมสอบรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2566

วัน อังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้การรับสมัครการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท