การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 6 ก.ย. 66

วัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 3 (สิงหาคม 2566 – กันยายน 2566) พร้อมนำเสนอรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท