คณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมฯ ทักษะอาชีพสู่การเป็นนวัตกร

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ การพัฒนาบูรณาการรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นที่ปรึกษาในโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นนวัตกรของผู้เรียนในสถานศึกษา และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์นวัตกรเพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ณ ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท