ค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด รอบที่ 2/2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก และเยาวชนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (รอบที่ 2/2566) โดยมี นางสุนทรี นวกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท