ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

วัน ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท