สอบผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมชี้แจง พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะกรรมการผู้คุมสอบ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้าสอบ โดย ดร.กนก ยนต์ชัย เน้นย้ำและกำชับเรื่องการป้องกันการทุจริตและการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบและความถูกต้องในการดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ณ สนามสอบโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท