คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD 2565

วัน จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้สถานศึกษาที่มีกลไกสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบระบบการบริหารคุรภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท