ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 6/2566

วัน อังคาร ที่ 12 กันนยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2566 เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการ ได้มีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูโรงเรียนในสังกัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีคุณภาพ พร้อมทั้งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท