ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ.ชัยนาท

วัน อังคาร ที่ 12 กันนยายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท